۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
هشـتمين كنفـرانس الگـوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت بـا عنـوان»الگوي پيشرفت: پيشرانها، چالشها و الزامات تحقق«
هشـتمين كنفـرانس الگـوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت بـا عنـوان»الگوي پيشرفت: پيشرانها، چالشها و الزامات تحقق« با مشاركت دانشگاه تهران در بهار 1398

شماره: 7444/الف پ

 

تاريخ: 25/07/ 1397  باسمه تعالي     پيوست: دارد

جناب آقاي دكتر رسول ركني زاده معاون محترم پژوهشي دانشگاه اصفهان

 

با سلام و احترام

مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نظر دارد هشـتمين كنفـرانس الگـوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت را بـا عنـوان»الگوي پيشرفت: پيشرانها، چالشها و الزامات تحقق« با مشاركت دانشگاه تهران در بهار 1398 برگزار نمايـد.

هدف از كنفرانسهاي سالانه كه با حضور بيش از چهارصد نفر از شخصيتهـاي علمـي حـوزوي و دانشـگاهي برگـزارميگردد، رصد فعاليتهاي پژوهشي در زمينه موضوعي كنفرانس و بهـره گيـري از ظرفيـتهـاي علمـي كشـور بـرايطراحي و تكميل مدل بومي پيشرفت است. اينك كه الگوي پايه پيشرفت با تلاش مجدانه جمع كثيري از متفكـران ومحققان و شخصيت هاي راهبردي كشور در يك بازه هفت ساله تدوين شده است، زمان آن است كه از طريق فراخوان گسترده علمي و راهبردي، تدابير پيشران، چالش ها و الزامات اجرا و نيز راهكارهاي پـايش و تـأمين پويـايي آن مـوردبحث و بررسي قرار گيرد.
      نظر به ايـن كـه مشـاركت حـداكثري جامعـه علمـي و نخبگـاني در تـدوين بـالاترين سـند برنامـهاي كشـور ازاهميت بالايي برخـوردار اسـت، مسـتدعي اسـت دسـتور فرماييـد خبـر برگـزاري يـا كـادر الكترونيكـيكنفرانس كه به پيوست تقـديم مـيگـردد، در وبگـاه آن دانشـگاه قـرار گرفتـه و بـه آدرس كنفـرانس

 .ارجاع داده شود (http://conference.olgou.ir)

ضمناً فراخوان كنفرانس به پيوست ايفاد ميگردد .

 

                                                                                                          هادي اكبرزاده

            معاون علمي و تقسيم كار ملي    و دبير كنفرانس

 

 

 

 شماره تماس دبيرخانه كنفرانس: 02188352080 / 02188352071                                                                              

                                                                                 

 

تاریخ:
1397/08/27
تعداد بازدید:
74
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal